Leverings voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS-, BETALINGS- EN VERHUURVOORWAARDEN VAN ELOY FLUTES B.V. GEVESTIGD TE SOMEREN
(gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17211854)

Artikel 1 - Toepasselijkheid 
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten door Eloy Flutes B.V. (hierna "Eloy Flutes") gedaan aan of aangegaan met derden (hierna "de Opdrachtgever") alsmede op de uitvoering daarvan. 
1.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden.
1.3. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan indien en voorzover deze door Eloy Flutes schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 - Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten
2.1. Alle aanbiedingen van Eloy Flutes zijn vrijblijvend.
2.2. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden Eloy Flutes niet dan nadat en in zoverre zij dit schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 3 - Conformiteit
3.1. Alle opgaven door Eloy Flutes van getallen, maten en/of andere aanduidingen met betrekking tot haar zaken worden met zoveel mogelijk zorg gedaan. 
Eloy Flutes kan er echter niet voor instaan dat zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen. Deze opgaven binden Eloy Flutes niet. 3.2. Afbeeldingen, beschrijvingen, catalogi, reclamemateriaal en aanbiedingen binden Eloy Flutes evenmin.

Artikel 4 - Prijzen
4.1. Door Eloy Flutes opgegeven prijzen zijn vrijblijvend. 
4.2. Door Eloy Flutes opgegeven of met Eloy Flutes overeengekomen prijzen zijn netto, derhalve ondermeer exclusief BTW, in- en uitvoerrechten, transportkosten en transportverzekering, accijnzen en andere belastingen of heffingen opgelegd of geheven met betrekking tot de producten en het vervoer daarvan. 
4.3. Indien Eloy Flutes emballage, vervoer, verzending of verzekering van zaken op zich heeft genomen zonder dat daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk een prijs is overeengekomen, is zij gerechtigd de Opdrachtgever daarvoor de werkelijke kosten en/of de bij Eloy Flutes gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
4.4. Indien na het aanbod en/of het totstandkomen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren, waaronder begrepen doch niet beperkt tot belastingen, accijnzen, invoerrechten, valutakoersen, lonen, de prijzen van zaken en/of diensten (al of niet door Eloy Flutes van derden betrokken) wijzigen, is Eloy Flutes gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen, zelfs indien is overeengekomen dat de prijs vast zal zijn.

Artikel 5 - Levering
5.1. Opgegeven en/of overeengekomen levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. 
Overschrijding van levertijd en/of termijnen verplicht Eloy Flutes niet tot enige schadevergoeding en geeft de Opdrachtgever niet het recht om de overeenkomst te ontbinden en/of anderszins zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten. 
5.2. De opgegeven en/of overeengekomen levertijden zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door Eloy Flutes benodigde zaken. Indien ten gevolge van een wijziging van werkomstandigheden en/of de niet tijdige levering van door Eloy Flutes benodigde zaken vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
5.3. De levertijden en/of -termijnen worden verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Eloy Flutes ontstaat ten gevolge van de niet voldoening door de Opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vragen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
5.4. Eloy Flutes is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.
5.5. De aflevering van de zaken geschiedt op het moment dat de zaken ten behoeve van de Opdrachtgever zijn afgezonderd. De zaken zijn voor risico en rekening van de Opdrachtgever van de aflevering af, zelfs al is de eigendom nog niet overgedragen.
5.6. De levering van de zaken geschiedt af werkplaats, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien levering niet geschiedt af werkplaats, bepaalt Eloy Flutes de wijze waarop en door wie de zaken worden vervoerd. Het transport geschiedt in dat geval voor rekening en risico van de Opdrachtgever, ook indien het transport door een derde wordt uitgevoerd. Eloy Flutes is alleen dan gehouden om het vervoer danwel de verzending te verzekeren, indien zij zich daartoe schriftelijk heeft verbonden. De Opdrachtgever is verplicht de zaken terstond na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen.
De Opdrachtgever draagt zorg voor voldoende laad- en losmogelijkheden en voor een snelle lossing.
5.7. Het laden en lossen alsmede het in-, om- en verpakken is voor rekening en risico van de Opdrachtgever, ook indien Eloy Flutes de Opdrachtgever daarbij behulpzaam is.
5.8. Eloy Flutes is niet verplicht om een verzoek van de Opdrachtgever tot her- of nabezorgen te honoreren. Gaat Eloy Flutes daartoe toch over, dan zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de Opdrachtgever.
5.9. Indien de Opdrachtgever de zaken niet in ontvangst neemt danwel deze niet komt/laat afhalen, worden deze zolang Eloy Flutes zulks wenselijk en/of noodzakelijk acht voor rekening en risico van de Opdrachtgever opgeslagen. Eloy Flutes heeft in dit geval, alsmede bij iedere andere (toerekenbare) tekortkoming zijdens de Opdrachtgever te allen tijde de bevoegdheid, ter keuze van Eloy Flutes, hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij de overeenkomst (buitengerechtelijk) al dan niet gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd haar recht op vergoeding van de geleden schade en gederfde winst, de kosten van de opslag daaronder begrepen. 
5.10. Eloy Flutes bepaalt de wijze waarop de zaken worden verpakt.

Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud
6.1. Eloy Flutes behoudt zich de eigendom van de geleverde en de te leveren zaken voor, totdat haar vorderingen terzake van de geleverde en te leveren zaken geheel door de Opdrachtgever zijn voldaan, waaronder begrepen de vorderingen wegens tekortkoming in de nakoming van een of meer overeenkomsten. 
6.2. Indien de Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is Eloy Flutes gerechtigd de haar toebehorende zaken op kosten van de Opdrachtgever te (doen) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden. 
6.3. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de nog niet betaalde zaken te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen en/of anderszins ter beschikking te stellen en/of te bewaren anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening.
6.4. De Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Eloy Flutes te bewaren.

Artikel 7 - Betaling
7.1. Betaling dient contant bij aflevering te geschieden tenzij anders is overeengekomen.
7.2. Indien betaling op rekening is overeengekomen, dient betaling plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum, in de valuta vermeld op de factuur en uitsluitend op de wijze als op de factuur aangegeven. Eloy Flutes heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid te verkrijgen. Als dag van betaling geldt de dag van bijschrijving op de bank- of girorekening van Eloy Flutes. 
7.3. Eloy Flutes is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren. 
7.4. Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de Opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling over het (factuur)bedrag een rentevergoeding verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt aangemerkt. In geval van handelstransacties is de Opdrachtgever de wettelijke rente overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:120 lid 2 BW verschuldigd. 
7.5. Alle op de invordering vallende kosten, daaronder onder andere begrepen buitengerechtelijke incassokosten en preprocessuele kosten, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. 
De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het te innen bedrag met een minimum van ? 150,00 te vermeerderen met de omzetbelasting daarover.
7.6. De Opdrachtgever doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Eloy Flutes is steeds bevoegd al hetgeen zij aan de Opdrachtgever schuldig is te verrekenen met hetgeen de Opdrachtgever en/of aan de Opdrachtgever gelieerde ondernemingen, al dan niet opeisbaar, onder voorwaarden of tijdsbepaling, aan Eloy Flutes schuldig is/zijn.
7.7. Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, alsmede indien de Opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surseance van betaling vraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van de Opdrachtgever wordt gelegd, wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden danwel anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest. Indien een van bovengenoemde situaties intreedt, is de Opdrachtgever gehouden Eloy Flutes hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
7.8. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschenen rente en tenslotte ter afdoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 8 - Overmacht
8.1. Indien Eloy Flutes door overmacht is verhinderd de overeenkomst na te komen, is Eloy Flutes gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en kan zij dientengevolge niet langer worden gehouden aan enige levertijd. 
De Opdrachtgever kan uit dien hoofde geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente doen gelden.
8.2. Als een overmachtsituatie zal onder andere gelden: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproep, staat van beleg, werkstakingen, prik- of stiptheidsacties en uitsluiting, brand, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, storende wettelijke bepalingen, beperkingen van invoer/uitvoer of andere beperkingen van overheidswege, gebrek aan grondstoffen, door Eloy Flutes onvoorziene problemen bij productie of transport, alsmede elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Eloy Flutes afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Eloy Flutes zijn ingeschakeld.
8.3. Indien sprake is van een overmachtsituatie is Eloy Flutes bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de overmachtsituatie langer dan vier weken duurt, dan is ook de Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. In beide gevallen kan de Opdrachtgever uit dien hoofde geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente doen gelden.
8.4. Indien Eloy Flutes bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Eloy Flutes gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9 - Garantie
9.1. Eloy Flutes garandeert uitsluitend dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten. Deze garantie geldt gedurende een periode van 1 jaar na levering. 
Deze garantie geldt niet ten aanzien van:
- afstelling;
- de polsters;
- normale slijtage.
9.2. Bij de levering dient de Opdrachtgever de zaken te controleren op zichtbare gebreken, alsmede op de met Eloy Flutes overeengekomen uitvoering, maten en/of andere aanduidingen.
9.3. Zichtbare gebreken en tekortkomingen dienen onmiddellijk na levering schriftelijk aan Eloy Flutes te worden gemeld. Niet-zichtbare gebreken en tekortkomingen dient de Opdrachtgever schriftelijk aan Eloy Flutes te melden binnen twee werkdagen na ontdekking, dan wel binnen twee werkdagen nadat de Opdrachtgever de gebreken redelijkerwijs had behoren te ontdekken.
9.4. Iedere aanspraak op vergoeding van schade en/of herstel van de zaak en/of vervanging en/of aflevering van het ontbrekende, uit welke hoofde dan ook vervalt 1 jaar na de levering.
9.5. Indien de Opdrachtgever reclameert, is hij verplicht Eloy Flutes in de gelegenheid te stellen de zaak te (doen) inspecteren om de tekortkoming vast te stellen. De Opdrachtgever is verplicht om de producten waarover is gereclameerd ter beschikking van Eloy Flutes te houden, op straffe van verval van iedere aanspraak uit welke hoofde dan ook.
9.6. Indien de bezwaren van de Opdrachtgever door Eloy Flutes gegrond worden bevonden, heeft Eloy Flutes het recht om hetzij de zaken te vervangen, hetzij kosteloos te herstellen, hetzij een redelijke prijsreductie toe te passen hetzij de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, een en ander naar de keuze van Eloy Flutes.
9.7. Retourzending aan Eloy Flutes van verkochte zaken, om welke reden dan ook, kan slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke machtiging en verzend- en/of andere instructies van Eloy Flutes.
Het transport en alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De zaken blijven te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever. Eloy Flutes zal de transportkosten vergoeden indien komt vast te staan dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming zijdens Eloy Flutes.
9.8. Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde zaken geven de Opdrachtgever geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde zaken.
9.9. Ieder recht op reclame vervalt indien de zaken door of namens de Opdrachtgever ondeugdelijk of in strijd met door of namens Eloy Flutes gegeven instructies zijn vervoerd, behandeld, gebruikt, bewerkt, onderhouden of opgeslagen, danwel de gebruikelijke maatregelen/voorschriften niet in acht zijn genomen, het blootstellen van de zaak aan te hoge of te lage temperaturen daaronder begrepen, alsmede indien de Opdrachtgever enige uit de onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichting jegens Eloy Flutes niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt. 
9.10. Reclames en aanspraken op eventuele garantie schorten de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever niet op. Alle aanspraken op eventuele garanties zijn opgeschort zolang de Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. De Opdrachtgever is in geval van reclames en aanspraken op eventuele garantie niet gerechtigd om tot ontbinding over te gaan.
9.11. Na constatering van de tekortkoming in een zaak is de Opdrachtgever verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik, bewerking, verwerking en/of verhandeling daaronder uitdrukkelijk begrepen.

Artikel 10 - Ontbinding
10.1. Eloy Flutes heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden:
a. in geval de Opdrachtgever in strijd met haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden handelt en niet binnen zeven dagen na schriftelijke aanmaning deze verplichtingen alsnog nakomt;
b. in geval van (aanvrage van) faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, gehele of gedeeltelijke beslaglegging op zaken van de Opdrachtgever (welk beslag niet binnen veertien dagen is opgeheven), overlijden van de Opdrachtgever, liquidatie of ontbinding van de onderneming van de Opdrachtgever;
c. in geval van gehele of gedeeltelijke overdracht van de onderneming van de Opdrachtgever, overdracht van aandelen van de Opdrachtgever waardoor een andere zeggenschapsstructuur ontstaat en/of soortgelijke wezenlijke wijzigingen waardoor derden bij de onderneming van Opdrachtgever betrokken kunnen raken.

Artikel 11 - Annulering en schadeloosstelling
11.1. De Opdrachtgever mag een gegeven order niet annuleren. Indien de Opdrachtgever de gegeven order desondanks geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Eloy Flutes alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van Eloy Flutes en de winstderving door Eloy Flutes te vermeerderen met omzetbelasting, aan Eloy Flutes te vergoeden.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid
12.1. Buiten het bepaalde in artikel 9 heeft de Opdrachtgever jegens Eloy Flutes geen enkele aanspraak wegens gebreken in of met betrekking tot de door Eloy Flutes geleverde producten. 
12.2. Eloy Flutes is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirecte schade, waaronder begrepen persoons- en zaakschade, immateriele schade, gevolgschade (bedrijfs- en/of stagnatieschade) en iedere andere schade, ontstaan door welke oorzaak ook, behoudens in geval van grove schuld of opzet harerzijds.
12.3. Eloy Flutes is evenmin aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van haar werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet van deze personen.
12.4. Eloy Flutes is nimmer aansprakelijk voor eventueel door haar aan de Opdrachtgever te geven adviezen of aanbevelingen.
12.5. Schade aan zaken veroorzaakt door beschadiging of vernieling van verpakking is voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
12.6. Indien Eloy Flutes op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortings- of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van dit recht ten onrechte is geschied, is Eloy Flutes niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan, behoudens in geval van opzet of grove schuld harerzijds. 
12.7. In alle gevallen waarin Eloy Flutes gehouden is tot betaling van schadevergoeding, zal deze nooit hoger zijn dan 50% van de factuurwaarde van de geleverde zaken waardoor of in verband waarmee schade is veroorzaakt, waarbij een reeks van gelijke en/of onderling samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen hebben te gelden als een gebeurtenis, zulks met een maximum van ? 10.000,00. Indien de schade gedekt is door de al dan niet afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Eloy Flutes, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
12.8. Indien Eloy Flutes een opdracht heeft geweigerd en daaruit schade mocht zijn voortgevloeid die aan Eloy Flutes toerekenbaar is, is de aansprakelijkheid van Eloy Flutes beperkt tot de in artikel 12 lid 7 bedoelde bedragen.
12.9. Iedere vordering jegens Eloy Flutes, behalve welke die door Eloy Flutes is erkend, vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 13 - Toepasselijk recht, competente rechter
13.1. Op alle overeenkomsten die door Eloy Flutes worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2. Alle geschillen tussen Eloy Flutes en de Opdrachtgever zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Eindhoven, tenzij Eloy Flutes aan een bij voorbijgaande aan dit artikel overigens bevoegde rechter de voorkeur geeft en behoudens de bevoegdheid van de Rechtbank, sector Kanton. 
13.3. De werking van elk internationaal verdrag terzake de koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Meer in het bijzonder wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 14 - Slotbepalingen
14.1. De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Eloy Flutes en de Opdrachtgever zijn gehouden een bepaling(en) die nietig is/zijn of vernietigd is/zijn te vervangen door (een) wel geldige bepaling(en) met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling(en). 
14.2. De in deze algemene voorwaarden opgenomen artikelaanduidingen zijn slechts opgenomen voor referentiedoeleinden en bepalen of beperken de inhoud en/of de uitleg van deze algemene voorwaarden op geen enkele wijze. 
14.3. Bij onenigheid over de uitleg van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst bindend.

AANVULLENDE HUURVOORWAARDEN

Artikel 15 - Huur
15.1. Naast de hierboven opgenomen algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn de onderhavige voorwaarden van toepassing in geval van een huurovereenkomst tussen de Opdrachtgever en Eloy Flutes. In het geval van strijdigheid met de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zullen in geval van huur de betreffende huurvoorwaarden prevaleren. 
15.2. De Opdrachtgever is gehouden bij het aangaan van de huurovereenkomst aan Eloy Flutes een geldig legitimatiebewijs te tonen.
15.3. De huurvoorwaarden hebben geen betrekking op de met Eloy Flutes in voorkomende gevallen overeen te komen gespreide betalingsregeling.

Artikel 16 - Duur van de huurovereenkomst
16.1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de overeengekomen periode en bedraagt twaalf (12) maanden. 
16.2. Verlenging van de overeengekomen huurperiode is slechts eenmaal mogelijk voor de duur van twaalf (12) maanden. Verlenging dient schriftelijk overeengekomen te worden uiterlijk twee (2) weken voor het einde van de eerste huurperiode.
16.3. De gehuurde zaak dient uiterlijk op de laatste dag van de overeengekomen huurperiode aan Eloy Flutes te worden geretourneerd zulks op kosten van de Opdrachtgever. Indien de gehuurde zaak op de betreffende dag niet is geretourneerd, kan door Eloy Flutes een bedrag in rekening worden gebracht ter hoogte van de dan geldende koopprijs vermeerderd met de door Eloy Flutes gemaakte administratiekosten minus de reeds betaalde huurpenningen. 
16.4. Indien de zaak niet in goede staat van onderhoud wordt geretourneerd, zal Eloy Flutes, zulks naar het uitsluitende oordeel van Eloy Flutes, aan de Opdrachtgever reparatie- en/of reinigingskosten in rekening brengen.

Artikel 17 - Huurprijs
17.1. Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen, dient de gehele verschuldigde huursom over de overeengekomen huurperiode te worden voldaan uiterlijk bij het afhalen van de gehuurde zaak. 
17.2. Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen, is, indien de huurperiode wordt verlengd, de huursom over de verlengde periode in zijn geheel verschuldigd op de dag waarop de verlenging ingaat. Eloy Flutes zal de Opdrachtgever daartoe een factuur sturen. 
17.3. Indien de zaak binnen de eerste huurperiode wordt gekocht door de Opdrachtgever, zal Eloy Flutes een deel van de betaalde huur in mindering brengen op de aankoopprijs, zoals overeengekomen en gesteld in het huurcontract.

Artikel 18 - Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever
18.1. Gedurende de huurperiode is de Opdrachtgever volledig aansprakelijk voor enige schade aan de gehuurde zaak door welke oorzaak dan ook ontstaan, alsmede inbegrepen diefstal en vernietiging door brand. 
De Opdrachtgever is verplicht het instrument als goed huurder te gebruiken en zorg te dragen voor het gebruikelijke onderhoud.

Artikel 19 - Reparaties en onderhoud
19.1. Reparaties, en/of eventuele afstellingen en/of eventuele reinigingskosten en/of enig ander onderhoud dienen uitsluitend te worden uitgevoerd door Eloy Flutes of door Eloy Flutes aangewezen derden. De daaraan verbonden kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever en zijn niet inbegrepen in de huurprijs.

Artikel 20 - Waarborgsom
20.1. Het is Eloy Flutes toegestaan van de Opdrachtgever een waarborgsom te verlangen ten bedrage van de verkoopprijs van de gehuurde zaak minus het bedrag dat ingevolge artikel 17 lid 1 bij het ter beschikking stellen van de zaak aan Eloy Flutes is vooruitbetaald. Indien het instrument tijdig en in goede staat aan Eloy Flutes wordt geretourneerd zal Eloy Flutes het bedrag dat als waarborgsom is betaald aan de Opdrachtgever retourneren. In het geval de zaak niet of beschadigd wordt geretourneerd is het Eloy Flutes toegestaan de waarborgsom onder haar te houden en aan te wenden tot meerdere zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever uit de (huur)overeenkomst.

Someren 12 maart 2011